regulamin

Regulamin sklepu internetowego Quality Life (www.qlife.com.pl ) Informacja o Firmie 

Sklep internetowy działający pod adresem www.qlife.com.pl, prowadzony jest przez firmę Open Energy S.A., z siedzibą przy ul. Obrzeżna 7A/73, 02-619 Warszawa posiadającą REGON 369941930, NIP 5272847210 zwanego dalej Qlife. 

Słowniczek pojęć 

Sklep internetowy - prowadzony przez Firmę Open Energy S.A.. sklep działający pod adresem: www.qlife.com.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, zwany dalej sklepem internetowym Qlife. 

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto klienta sklepie internetowym Qlife, dokonująca zakupów w tymże sklepie. 

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od handlu. 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy. 

Konsultant - osoba obsługująca Klienta telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną lub inne nośniki zdalnej komunikacji w Biurze Obsługi Klienta (BOK); 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w sklepie internetowym Qlife, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta; 

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe bądź stacjonarne lub na poczcie. 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line; 

Opłata za pobraniem – opłata dokonywana przez Klienta u kuriera, który dostarcza Klientowi zamówiony towar. 

Ochrona danych osobowych 

Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego Qlife, są administrowane oraz przetwarzane przez firmę Open Energy S.A. z siedzibą przy ul. Obrzeżna 7A/73 posiadającą REGON 369941930,  NIP 5272847210 zwanego dalej Firmą. 

 1. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
  • a)  realizacji umowy
  • b)  jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep Internetowy Qlife oraz partnerów Sklepu Internetowego Qlife
 2. W przypadku, w którym Konsument wyrazi zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (np. w celach marketingowych) administratorem danych zebranych w celu i zakresie określonym w treści zgody jest odpowiednio podmiot, na którego rzecz zgoda taka została wyrażona.
 3. Klient ma m. in. prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

Ceny 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym Qlife są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Qlife zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Zamówienia złożone przed
  wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach
  obowiązujących w momencie ich składania.
 4. Klient może powiadomić Sklep Internetowy Qlife o ofertach innych sklepów internetowych, które
  zawierają czasowo niższe ceny na te same produkty, które oferuje sklep internetowy Qlife i otrzymać dodatkowy rabat na zakupiony towar. Decyzję o dodatkowym rabacie dla Klienta podejmuje Qlife.

Zamówienia 

 1. Sklep internetowy Qlife umożliwia Klientom:
  a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym
  qlife.com.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
  b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego Qlife kierowane przez Qlife do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy Qlife przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne w od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świat, w godzinach od 9.00 do 18.00 tej.
 5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać poprzez system zamówień
  udostępniony przez sklep internetowy: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu, wyboru sposobu płatności.
 7. W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją ich ilość jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego Qlife lub u jego dostawców.
 8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta i ustali z Klientem satysfakcjonujące rozwiązanie, łącznie z możliwością zwrotu wpłaconych na konto Qlife kwot pieniężnych.
 9. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 10. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu przez Qlife
  informacji o przyjęciu zamówienia, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

Płatności i zwrot należności. 

 1. Płatności za zakupiony towar w sklepie internetowym Qlife realizowane są poprzez jedną z wybranych przez Klienta w momencie zamawiania towaru form płatności: 
  • przelew tradycyjny
  • przelew elektroniczny
 2. opłatę za pobraniem realizowaną u kuriera lub w punkcie odbioru przesyłek
  dostarczającego towar (gotówka).
 3. Konsultant (BOK) może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim
  wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Qlife jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep internetowy Qlife do zwrotu należności płaconych przez Klienta na konto Qlife, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.
 5. Sklep internetowy Qlife nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi internetowemu Qlife wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 6. Sklep internetowy Qlife nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 7. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Qlife może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Qlife.

 

Zapłać z tpay.com

Dostawa 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie
  dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 3. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. 
 4. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku faktury lub paragonu należy zgłosić takie zdarzenie BOK w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Qlife zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Zwrot towaru przez Klienta. 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej na Koncie Klienta lub za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego Qlife realizującego zamówienie.
 3. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

        Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.:      

        3.1 otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych                      

        3.2 świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego              

         zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą                                                                      

        3.3 świadczenia które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot

        ulega szybkiemu zepsuciu rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

        opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  

        jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

 

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 2. Zwrot towaru do Qlife powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
  momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na adres: Ul. Grabiszyńska 163/511 53-439 Wrocław. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Qlife. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 3. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość.
 5. Na życzenie Klienta istnieje możliwość wydania Klientowi towarów zastępczych po wcześniejszym uzgodnieniu tego z BOK Qlife.

Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Qlife

 1. Sklep internetowy Qlife niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 2. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep internetowy Qlife zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 4. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy Qlife (do wysokości kosztów przesyłki ekonomicznej).
 5. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „Reklamacje” sklepu internetowego. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego BOK nada numer reklamacji.
 6. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie informacja o przyjęciu reklamacji. Informację o numerze reklamacji należy umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.
 7. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu Qlife.
 8. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 10. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). 
 11. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, Qlife odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej. 

 

Procedura realizacji kart upominkowych QLife.com.pl

Karty upominkowe mają termin ważności 1 roku od daty wystawienia. W przypadku niezrealizowania karty, środki na niej zgromadzone nie podlegają zwrotowi. Do każdej karty upominkowej wystawiany jest paragon lub faktura w dniu jej zakupu. Podczas dokonywania zakupów Klient zgłasza w uwagach zamówienia nr karty podarunkowej. Istnieje możliwość dopłaty, jeśli zamówienie przekracza wartość karty upominkowej. Jednak wtedy paragon wystawiony jest dla Klienta tylko o kwotę, którą dopłaca.

 

Postanowienia końcowe 

 1. Qlife ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 2. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność
  z tytułu rękojmi.
 3. Sklep internetowy Qlife wykorzystuje pliki cookie do obserwacji sposobów użytkowania
  strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Sklep internetowy Qlife nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów
  serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep internetowy Qlife nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sklepu Qlife pod adresem www.qlife.com.pl.
 7. Qlife zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Qlife, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 8. Regulamin sklepu internetowego Qlife nie ogranicza praw Klientów wynikających z aktualnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.